top of page

​星級舞蹈課程

本校不定期邀請國際客席導師和專業舞者到校授課,旨在提升學員能力。

本校校長 李潔
​前香港芭蕾舞舞團專業舞蹈演員

​本校藝術總監 魏巍
香港芭蕾舞團舞團導師

星級導師陳稚瑤
前香港芭蕾舞團舞首席演員